Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

  Dato: 16.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2019

  Tema: AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

 • Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

  Dato: 16.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.09.2019

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn i Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark

  Dato: 16.10.2019 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 18.09.2019

  Tema: Syn

  Grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 i Holmestrand.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

  Les kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn i Hedmark og Oppland

  Dato: 17.10.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 23.09.2019

  Tema: Syn

  Grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 på Gjøvik. 

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

  Les kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på.

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale

  Dato: 22.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.10.2019

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er et nybegunnerkurs. Det er beregnet for personale som jobber med barn/elever som har nedsatt hørsel eller barn/elever som av andre årsaker bruker tegn i barnehage eller på barnetrinn i skolen, eller som har behov for å visualisere deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling.  

  Erfaringsutveksling blir vektlagt.

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 22.10.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 13.10.2019

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-4. trinn, Østfold, Akershus og Oslo

  Dato: 22.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.09.2019

  Tema: Syn

  Grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 i Oslo. 

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse. 

  Les kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på.

 • Landsdelssamlinga for PPT og Statped nord 2019

  Dato: 23.10.2019 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 08.10.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Tittelen på årets Landsdelssamling er "Fra gode tanker til handling".

   

 • Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn. Østfold, Akershus, Oslo

  Dato: 23.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.09.2019

  Tema: Syn

  Grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 i Oslo. 

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

  Les kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på.

 • Programmering og spill for alle

  Dato: 24.10.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 18.10.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Læring og inkludering gjennom dataspill og programmering!

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 25.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.10.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Kurs for elever på 5.-7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.10.2019 | Alta
  Påmeldingsfrist: 01.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for elever som går på mellomtrinnet og har nedsatt hørsel, samt deres foresatte.

  Parallelt med kurset arrangeres det kurs for pedagoger.

 • Kurs for elever på 8. - 10. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 29.10.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.10.2019

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. - 10. trinn.

   

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 29.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2019

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 30.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.10.2019

  Tema: Matematikkvansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak basert på ulike kartleggingsresultater. På dag to vil det dessuten presenteres noen digitale læringsressurser som egner seg for elever med matematikkvansker.

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 5.-7. trinn.

  Dato: 30.10.2019 | Alta
  Påmeldingsfrist: 01.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere som underviser elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn. Det vil også være relevant for rådgivere i PPT og for assistenter i skolen å delta.

   

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

  Dato: 30.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 7.trinn - veke 44

  Dato: 30.10.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 02.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 30.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 9. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være inkludering.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 05.11.2019 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 21.10.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

 • Fagtorg Statped sørøst - Sarpsborg - Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

  Dato: 06.11.2019 | Sarpsborg
  Påmeldingsfrist: 23.10.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Statped sørøst skal i samarbeid med fylkesmannsembetet i Oslo og Viken arrangere fagtorg høsten 2019.

  Den primære målgruppen for fagtorget er barnehagemyndighet, skoleeier, skoleledere, barnehageledere og PPT. Andre relevante aktører er også velkomne.

  Overordnet tema er hvordan spesialpedagogisk kompetanse kan styrke tilpasset og inkluderende opplæring.

 • Elevkurs for ungdommer med stamming på 8.-10. trinn

  Dato: 06.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2019

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Ungdomsgruppe, for elever på 8. - 10. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 1: Kommunikasjon

  Dato: 06.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 23.10.2019

  Tema: Hørsel

  Under overskriften kommunikasjon, legges det vekt på lyd og hørsel, lytteutvikling talespråklig utvikling og lese- og skriftspråkstimulering.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

   

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 07.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.10.2019

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • SPOT 2019

  Dato: 13.11.2019 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 20.10.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Teknologi i opplæringen

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

  I år arrangeres konferansen 13.-14. november på The Qube på Gardermoen.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.10.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?
  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

 • Undervisning av elever som bruker punktskrift på 1.-13. trinn. Påbyggingskurs.

  Dato: 19.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.11.2019

  Tema: Syn

  Kurset bygger på grunnkurset Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn, 1.-13. trinn. Det gir en fordypning i synspedagogiske emner og metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Afasidagene 2019

  Dato: 21.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.10.2019

  Tema: Afasi

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning og utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

 • ADHD, atferd som utfordrer og tiltak

  Dato: 21.11.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 08.11.2019

  Tema: AD/HD, Sammensatte lærevansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(SFO/skoleassistenter/lærere og ungdomsveiledere).

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 21.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.11.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, 2019 UKE 48

  Dato: 25.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.11.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Undervisning av elever som har JNCL, 1.-13. trinn. Påbyggingskurs

  Dato: 26.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.11.2019

  Tema: Sammensatte lærevansker, Syn, Teknologi i opplæringen

  Kurset bygger på grunnkurset Undervisning av elever med JNCL, 1.-13. trinn. Det gir en fordypning i ulike synspedagogiske emner og metoder for opplæring av elever med JNCL. 

 • Autismespekterforstyrrelser – inkludering og livsmestring i skolen

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2019

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Hvordan kan lærere, miljøarbeidere og assistenter tenke nytt rundt undervisning for å inkludere elever med ASF faglig, sosialt og psykisk? Og hvordan kan skolen legge til rette for selvstendighet, økt sosial kompetanse og god psykisk helse?

  Dagene vil være bygget opp av en blanding mellom innlegg fra Statped og oppgaver, både i gruppe og individuelt.

   

 • PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.11.2019

  Tema: Språk og tale

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.11.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 8. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være deltakelse og kunnskap om hørselstap.

   

 • Kommunikasjon og språkutvikling - et basiskurs i ASK og NMT

  Dato: 27.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.11.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Målet med kurset er å skape forståelse og inspirasjon i arbeidet med inkludering av barn og unge som strever med kommunikasjon.

  Innføringskurs i grunnleggende kommunikasjon, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og norsk med tegnstøtte (NMT).

   

   

 • Frokostseminar: Barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn i pedagogisk forskning og praksis

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.11.2019

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker

  Statped inviterer til frokostseminar om barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn i pedagogisk forskning og praksis.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 03.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.11.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 03.12.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 20.11.2019

  Tema: Tegnspråk

  Kurs i Norsk med teiknstøtte (NMT). Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 04.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.11.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 7. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til ungdomsskolen.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 09.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.11.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Stress og triggerkartlegging hos elever med nevrobiologisk relaterte lære – og atferdsvansker

  Dato: 10.12.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 02.12.2019

  Tema: AD/HD, Autisme, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistenter/lærere og ungdomsveiledere).

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 10.12.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.12.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på dette kurset.

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning våren 2020 - nettbasert

  Dato: 01.01.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2019

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Innføringskurs i teiknspråk

  Dato: 06.01.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 13.12.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er eit 2 vekers kurs for alle som ynskjer ei innføring i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon.

 • Minoritetsspråklige barn og unge med særskilte behov

  Dato: 09.01.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 03.01.2020

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistene/lærere og ungdomsveiledere).

 • Elevkurs for elever på 6. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 15.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.12.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 6. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være tekniske hjelpemidler.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 22.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale

  Dato: 28.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Syn

  Statped sørøst avdeling syn arrangerer kurs for pedagoger, assistenter og annet personale som gir opplæring til elever som bruker punktskrift

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse

  Dato: 11.02.2020 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften sosial utvikling og deltakelse, legges det vekt på sosial kompetanse, kommunikasjon, samspill og hvordan man best tilrettelegger for aktiv deltakelse fra barnets side.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

   

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 12.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) er en måte å støtte norsk tale med tegn. Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 1.-2.trinn - veke 7

  Dato: 12.02.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Hvordan forstår vi inkludering i barnehagen? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

  Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 03.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 6.trinn - veke 10

  Dato: 04.03.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

  Dato: 18.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.02.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.02.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Kurs for elever på 1. - 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 15.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.02.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1. - 4. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 5.trinn - veke 16

  Dato: 15.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 18.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 8.trinn - veke 18

  Dato: 27.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 9.trinn - veke 21

  Dato: 18.05.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 22.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.