Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Autisme. Webinar 4: Korleis forstå atferd som utfordrar?

  Dato: 22.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå atferd som utfordrar dei vaksne i skule og barnehage. Overordna intensjon er å skildre at atferd som utfordrar oppstår i eit samspel mellom barn og unge og omgjevnaden.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

  Dato: 23.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.09.2021

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
  I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

 • Personale som underviser elever med nedsatt syn 1. - 4. trinn

  Dato: 29.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.09.2021

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn.

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Autisme. Webinar 5: Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen

  Dato: 29.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.09.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i kvifor det er viktig å jobbe spesifikt med sosiale ferdigheiter for barn og unge innanfor autismespekteret. Vi vil sjå nærare på korleis ein i læringsmiljøet kan leggje til rette for utvikling av sosial kompetanse som er nyttig for trivsel og meistring i skulekvardagen.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. 

  Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Abakus for lærere i 1. - 4. klasse - regnehjelpemiddel for elever med synsnedsettelse

  Dato: 29.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.09.2021

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i å skrive tall og regne med addisjon og subtraksjon på regnehjelpemiddelet abakus. Det forventes at kursdeltakerne har hver sin abakus tilgjengelig under webinaret. 

 • Personale som underviser elever med nedsatt syn 5. - 10. trinn

  Dato: 30.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.09.2021

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn. 

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 40 2021

  Dato: 04.10.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.09.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Happy apping - bruk av tankekart i læringsarbeidet

  Dato: 05.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Bli med og lag tankekart på iPad. Vi viser appene Inspiration Maps og Kidspiration Maps. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og ulike tips på hvordan tankekart kan brukes i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning. (Vi nevner også tankekartappene Mindomo og iThoughts).

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 05.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Syn

  Man kan starte på kurset når som helst mellom 4. august og 30. november 2021.

  Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops. 

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte

  Dato: 12.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 05.10.2021

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kursert er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Inkludering og ekskludering av sårbare barn i barnehagen

  Dato: 18.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2021

  Tema: Sammensatte lærevansker

  Kurset vil ha fokus på hva man kan gjøre når barn med store sammensatte lærevansker står i risiko for å falle ut av felleskapet.

 • Regionalt fagtorg 2021 - Agder

  Dato: 19.10.2021 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

 • Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 19.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 17.10.2021

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov, og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Autisme. Webinar 6: Sensoriske vanskar og tilrettelegging.

  Dato: 20.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå sensoriske vanskar blant barn og unge innan autismespekteret og korleis det opplevast å ha sensoriske vanskar. Med ei forståing rundt vanskane, kan ein lettare legge til rette for deltaking i det sosiale fellesskapet. 

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. 
  Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring - helhetslesing

  Dato: 20.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing, primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 21.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer digitalt kurs for grunnskoler som har eller får elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det kan innebære å leve med et hørselstap. Det skal gi kunnskap om hvordan man skal tilrettelegge undervisningen for å gjøre den tilgjengelig for alle, samt kunnskap om riktig bruk av tekniske hjelpemidler.  

  Det vil bli sendt ut en forberedelsesdel, som skal gjennomføres av deltakerne i forkant av pedagogkurset. Lenke til forberedelsen sendes per epost i god tid før kurset. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 43 2021

  Dato: 25.10.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Spesifikke språkvansker, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Happy apping-bruk av bilde/video i læringsarbeidet

  Dato: 26.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.10.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med og lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i spesialpedagogisk og inkluderende undervisning.

 • Autisme. Webinar 7: Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til

  Dato: 27.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.10.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Dette webinaret vil gje innsikt i korleis du kan leggje til rette for kommunikasjon ved hjelp av alternative og supplerande kommunikasjonsformer (ASK) når barn og  unge heilt eller delvis manglar eit funksjonelt talespråk og i tillegg har autismespekterforstyrrelse (ASF).

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. 
  Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

  Dato: 28.10.2021 | Lillehammer
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.

 • Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette

  Dato: 29.10.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.10.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2021/2021. Tema vil vere overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett høyrsel.

 • Autisme. Webinar 8: "Saman om vår elev"

  Dato: 03.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.11.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Samarbeid mellom kontaktlærar og spesialpedagog er grunnleggande for å lykkast med eit inkluderande læringsmiljø. Webinaret vil omhandle korleis dette samarbeidet kan styrke deltaking, sosialt- og fagleg læringsutbytte for eleven, og korleis det kan bidra til å styrke og trygge laget rundt eleven.  

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Afasidagene 2021

  Dato: 04.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2021 avholdes både fysisk på Hovseter (med forbehold om COVID-19-restriksjoner), og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Happy apping - iPad i arbeid med sosial læring

  Dato: 09.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.11.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper i arbeidet med sosial læring og utvikling. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet pals og Clips.

 • Kom i gang med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  Dato: 09.11.2021 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 08.10.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Kurset gir en innføring i ASK med fokus på bruk av tegn til tale og papirbaserte kommunikasjonsløsninger i form av grafiske symboler. Kurset gjennomføres fysisk. Kurset er praktisk rettet og det legges opp til aktiv deltakelse. 

 • Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år, del 2

  Dato: 09.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.10.2021

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov, og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Autisme. Webinar 9: Sosiale ferdigheiter i barnehagen

  Dato: 10.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.11.2021

  Tema: Autisme, Utviklingshemming

  Dette webinaret vil gje innsikt i kvifor det er viktig å jobbe spesifikt med sosiale ferdigheiter for barn som har autismespekterforstyrring. Vi vil sjå nærare på korleis kan leggje til rette for utvikling av sosial kompetanse i barnehagen. 

  Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. 
  Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 • Synsnedsettelse og autisme - del 1

  Dato: 10.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.11.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler og/eller punktskrift.

 • SPOT 2021

  Dato: 11.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.11.2021

  Tema: Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

 • Synsnedsettelse og autisme - del 2

  Dato: 11.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.11.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler og/eller punktskrift.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 12.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.11.2021

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Spesialpedagogisk webinardag

  Dato: 17.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.11.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Er du opptatt av problemstillinger knyttet til inkludering og spesialpedagogiske temaer? Fagpersoner i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker, arrangerer en webinardag med ulike temaer. Innleggene er praksisnære og inneholder konkrete eksempler til bruk i skole og barnehage. Det vil være mulighet til å delta på chat og stille spørsmål til fagpersonene i løpet av dagen.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 18.11.2021 | 0000
  Påmeldingsfrist: 29.10.2021

  Tema: Syn

  Kurset er for lærere, fagarbeidere, ppt, skoleledere og sfo-ansatte som skal undervise eller veilede elever som bruker punktskrift.

  Det faglige innholdet bygger på del 1 i KS-læring, og for å få godt utbytte av dette kurset, bør du ha gjennomført del 1 eller tilsvarende webinar høst 2020. Du kan fortsatt melde deg på kursets første del og gjennomføre det i forkant.

  Kurset er lagt opp etter LK20 og skal bidra til en mer tilrettelagt og inkluderende hverdag for en elev med alvorlig synssvekkelse eller blindhet. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse i ferdigheter etter Opplæringslovens §§2-14 og 3-10, og kunne bidra til at eleven utvikler ferdigheter for å mestre skolehverdagen. 

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 2.- 4. trinn med foresatte

  Dato: 23.11.2021 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 21.10.2021

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever med nedsatt hørsel på 2. til 4. trinn skoleåret 2021/2022 og deres foresatte. Parallelt med elevkurset vil det arrangeres et hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn (se egen påmelding).

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

  Dato: 24.11.2021 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 21.10.2021

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever med nedsatt hørsel på 2.-4. trinn.

 • Happy apping - bruk av iPad i matematikk

  Dato: 30.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.11.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Vi vil gi noen eksempler på aktuelle apper og ressurser som kan bidra i spesialpedagogisk og inkluderende matematikkundervisning. Vi viser blant annet appene Book Creator, Kidspiration/Inspiration og Math Learning Center.

 • Kurs for elever på 8. - 10. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 30.11.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. - 10. trinn.

  NB: Kursdag for lærere og PPT: onsdag 1. desember kl. 09.00 - 15.00

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 49 2021

  Dato: 06.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 08.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.12.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Fjernundervisning i tegnspråk skoleåret 2021 - 2022

  Dato: 31.12.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.05.2022

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 2 - 2022

  Dato: 10.01.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 11.01.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 09.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.03.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.