Personvernerklæring kurs

Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet.

I kurset legges det vekt på tilrettelegging som fremmer synshemmedes selvstendighet og deltakelse i dagliglivets aktiviteter. Det legges til rette for praktiske aktiviteter og bruk av ulike hjelpemidler.

 

Dato: Onsdag 4. april 2018 kl. 1100 - fredag 6. april 2018 kl. 1500. Ved mange påmeldte blir det vurdert å avholde to kurs. Dato for et eventuelt kurs nr.2 blir annonsert etter påmeldingfrsiten 1.mars 2018.
Påmeldingsfrist: 01.03.2018
Målgruppe:

Elever på 8. – 10. trinn som er svaksynte eller blinde, elevens foresatte og skolens personale

Elever som er svaksynte, kan velge dette kurset som alternativ til 9.trinnskurs (lenke). Elever som er blinde, kan velge dette kurset som alternativ til kurs for elever som bruker punktskrift på 8. – 10. trinn (lenke).


Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever er å: 

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Styrke foresattes mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Elevens foresatte og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene.

 

Blant temaene vil være: 

 • Vi har oversikt og orden
 • Vi bruker redskap og hjelpemidler
 • Vi bruker læringsressurser
 • Vi samarbeider med andre
 • Vi lager noe og rydder etter oss
 • Selvstendighet gjennom orientering og mobilitet

 Vi arbeider blant annet med kompetansemål i de praktisk-estetiske fagene.

 

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale. Blant temaene vil være:

 

 • Holdninger og forventinger til utvikling av selvstendighet
 • Tilrettelegging av det fysiske miljøet og bruk av hjelpemidler
 • Synstolking
 • Vurdering i fag
 • Kompenserende ferdigheter og strategier
 • Aktuelle læringsressurser
 • Det psykososiale miljøet: inkludering og samhandling

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper.

Innholdet i kurset blir så langt det er mulig tilpasset elevenes, skolenes og foresattes behov. Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i Statpeds kurs for elever som er synshemmet:

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

Veileder om opplæring i punktskrift m.m.

  

 Foresattes rettigheter når de deltar på kurs: Rettigheter ved deltakelse på kurs

 

Før påmelding til kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs fra Statped. For brukere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes:  Søknad

 

Tilsvarende kurs blir arrangert i (region) Lenke til kursannonse.

Kontaktinformasjon

Synøve Berg, Synove.Berg@statped.no , 220 29 719

Sissel Torgersen, Sissel.Torgersen@statped.no, 220 29 626