Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift

I kurset blir det lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser. Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag: Livsstil og mestring i kropp og helse.

Dato: Tirsdag 23. oktober kl. 12.00 til fredag 26. oktober kl. 13.00
Påmeldingsfrist: 19.09.2018
Målgruppe: Kurset er for elever på 8. - 10. trinn, foreldre/foresatte og pedagogisk personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji fra kursstart.. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped ber om at skolen melder på elev, foresatte og skolens personale

PPT må søke om kurs for elever som ikke har vedtak om tjenester fra Statped. Benytt søknadsskjema for individbaserte tjenester . Skolen må i tillegg benytte kurskalenderen på statped.no for påmelding til kurset.

 

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever er:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte.
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter.
 • Styrke kompetansen hos skolens pedagogiske personale. Målet er å støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø.
 • Øke kompetansen hos foreldre/foresatte. Målet er å styrke deres mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring. 

Livsstil og mestring er hovedtema i kurset. Vi jobber med temaet gjennom blant annet: 

 • Bruke IKT-hjelpemidler og ulike arbeidsmåter
 • Søke opp informasjon fra ulike medier
 • Lage og fremføre egne presentasjoner
 • Refleksjon om temaet psykisk helse

Temaene mobilitet, ADL og fysisk aktivitet inngår også i kurset

Pedagogisk personale følger hovedsaklig elevenes kursprogram. Foresatte har eget kursopplegg. 

Tema i foreldrekurset kan være:

 • Erfaringsutveksling og arbeid i grupper
 • Mobilitet og selvstendighet
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)
 • Bruk av IKT- hjelpemidler
 • Apper, smarttelefon og nettbrett

 

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med følgende veilederne:

Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogrammet.

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Med Beghdadi, tlf.: 72879362,

e-post mobeg@statped.no                               

Eli Krokstad, tlf.: 72839383, e-post: 

eli.krokstad@statped.no                       

Hilde Havsjømoen, tlf.: 22029602, e-post:

hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator John Kjelaas,tlf 72596512, e-post: john.kjelaas@statped.no

Andre merknader

Kurset avholdes i uke 43. Ved stor påmelding vil det også bli arrangert kurs i uke 44. Om dette blir aktuelt, vil Statped foreta fordeling av elevene på de to aktuelle ukene.

Ved færre enn 4 påmeldte elever vil kuset bli avlyst.

Vær oppmerksom på at bestilling av reise ikke bør foretas før aktuell kursuke er bekreftet.

Elever og foresatte vil få botilbud på senteret. Pedagoger på hotell.

 

 

 

Aktuelle lenker
www.statped.no