Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn.

  Dato: 23.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.- 10. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Digitalt basiskurs i alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) for region vest, over to dagar.

  Dato: 23.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.09.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Basiskurset består av to digitale kursdagar og er eit samarbeid mellom Statped vest og NAV Hjelpemiddelsentral Vestland og Rogaland. Målsettinga er å gje ei basisinnføring i fagfeltet alternativ og supplerande kommunikasjon på dag ein. Dag to kan ein velje tema tilpassa behov. 

 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.09.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for foreldre/foresatte til barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon i hverdagen.

   

 • Abakus for lærere i 1. - 4. klasse - regnehjelpemiddel for elever med synsnedsettelse

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i å skrive tall og regne med addisjon og subtraksjon på regnehjelpemiddelet abakus. Det forventes at kursdeltakerne har hver sin abakus tilgjengelig under webinaret. 

 • Innføringskurs i tegnspråk

  Dato: 29.09.2020 | Alta
  Påmeldingsfrist: 08.09.2020

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset. Statped følger smittevernregler fra helsemyndighetene ved fysiske kurs, og deltakerne vil få informasjon om dette i forkant av samlingene. Maksimalt 15 deltakere.

 • Happy apping-produsering og bruk av digitale bøker

  Dato: 01.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.09.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bli med og lag digitale bøker i appen Book Creator. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og gi konkrete tips på hvordan bruke digitale bøker i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 13.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2020

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 14.10.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 01.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 14.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 15.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Happy apping - bruk av tankekart i læringsarbeidet

  Dato: 15.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.10.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bli med å lag tankekart på iPad. Vi viser på appen Inspiration Maps. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og gi konkrete tips hvordan tankekart kan brukes i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Tips og råd om ASK E-læring

  Dato: 19.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Dato: 20.10.2020 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 18.09.2020

  Tema: Hørsel

  Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring sammen med foresatte.

   

 • Workshop: Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 4.-7. trinn

  Dato: 21.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.10.2020

  Tema: Syn

  Workshopen gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT (Vestland)

  Dato: 21.10.2020 | 0000
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

 • Afasidagene 2020

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. På grunn av COVID-19 avholdes Afasidagene 2020 digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Barnehagekurs - avdeling hørsel

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.09.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med eller skal jobbe med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Grunnleggande kurs for tilsette i barnehage og PPT (Vestland)

  Dato: 22.10.2020 | 0000
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i barnehagemiljø.

 • Digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel i 9. trinn

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.10.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Vi inviterer til digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 9. trinn. 

 • #ASK- Bli sett, bli hørt, bli med

  Dato: 28.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer for små barn som har utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det innebærer blant annet bruk av håndtegn, grafiske tegn og kroppslige uttrykk.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 29.10.2020 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 08.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

   

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 03.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 03.11.2020 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel i 8. trinn

  Dato: 05.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.10.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Vi inviterer til digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 8. trinn. 

 • Happy apping-bruk av video/bilder i læringsarbeid

  Dato: 05.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.11.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med å lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • SPOT 2020

  Dato: 16.11.2020 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 15.10.2020

  Tema: Øvrige temaer

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

 • Happy apping-iPad i arbeid med sosial kompetanse

  Dato: 19.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.11.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper i arbeidet med sosial kompetanse. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet Pals og Clips. 

 • Barnehagekurs - avdeling hørsel

  Dato: 20.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.11.2020

  Tema: Hørsel

  Målet er å tilby et grunnkurs for pedagogisk personale, som arbeider eller skal arbeide med hørselshemmede barn i barnehage. 

  Temaene er audiologi, språkutvikling og tilrettelegging.

 • Tips og råd om ASK E-læring

  Dato: 23.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 • Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette

  Dato: 26.11.2020 | Rådal
  Påmeldingsfrist: 05.11.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Flerspråklighet, Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2020/2021. Hovedtema disse dagene vil være overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett høyrsel.

 • Digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel i 7. trinn

  Dato: 26.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.11.2020

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Vi inviterer til digital samling for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 7. trinn. 

 • Taleflytdagen 2020

  Dato: 27.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.11.2020

  Tema: Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Velkommen til webinar om stamming og løpsk tale med internasjonalt anerkjente foredagsholdere; David Ward og Veerle Waelkens. Webinaret passer for logopeder, logopedstudenter, og andre fagpersoner som arbeider med taleflytvansker.

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 30.11.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 15.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 03.12.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.12.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

   

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 08.12.2020 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.12.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.